Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm nào sẽ được mua sắm tập trung cấp quốc gia?

28/02/2024 00:09

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đề xuất danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

Nguyên tắc chung xây dựng danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc chung xây dựng các danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm căn cứ quy định tại Điều 53 (Mua sắm tập trung) của Luật Đấu thầu 2023. Trong đó quy định việc mua sắm tập trung được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 1- Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; 2- Thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung.

Bên cạnh đó, nguyên tắc chung xây dựng các danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm cũng căn cứ khái niệm về trang thiết bị y tế quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

Tiêu chí cụ thể xây dựng các danh mục thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm

Theo dự thảo, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đưa vào danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1- Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn: Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong thanh toán tại các cơ sở y tế;

2- Chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm sử dụng phổ biến tại các tuyến cơ sở khám chữa bệnh.

3- Các loại thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm có quy cách có tính độc lập, chỉ tiêu kỹ thuật có thể sử dụng chung cho nhiều cơ sở y tế, không bị phụ thuộc nhiều vào yêu cầu chuyên môn đặc thù.

Danh mục danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm

Cập nhật danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm

Dự thảo nêu rõ, trong thời gian tối đa 02 năm, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế tổng hợp, lập danh mục cần cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ; xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư cập nhật danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


Bạn đang đọc bài viết "Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm nào sẽ được mua sắm tập trung cấp quốc gia?" tại chuyên mục SỨC KHỎE. Tin bài cộng tác vui lòng liên hệ hotline: 0903 78 12 09, hoặc gửi về địa chỉ email: phutrachnoidung@gmail.com