Đề xuất quy định thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.