VPBank: Chính sách hỗ trợ vay cho khách hàng đầu tư điện mặt trời

Đáp ứng nhu cầu thực tế trong xã hội, việc tận dụng nguồn năng lượng xanh từ nước, gió và mặt trời để đẩy mạnh nguồn ứng điện là một xu thế tất yếu tại Việt Nam.