Nợ phải trả của Nam Long sắp vượt 13.000 tỷ đồng

Nam Long sắp huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư vào dự án Waterpoint giai đoạn 2 bằng hình thức góp vốn vào công ty con.