Đảm bảo tính thống nhất hệ thống pháp luật để thúc đẩy phát triển dự án nhà ở

Bộ Xây dựng đã đề xuất quá trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển dự án xây dựng nhà ở.